Cmentarz

Regulamin cmentarza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

 1. Właścicielem cmentarza jest parafia.
 2. Cmentarz jest otwarty od godz. 8.00 do zmroku.
 3. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:
  • ustalanie miejsca pochówku;
  • pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych regulaminem;
  • wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.
 4. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku w biurze parafialnym.
 5. Zarządca cmentarza – w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem tegoż ministra z dnia 21 lipca 2003 r.) – prowadzi: księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną. W księdze grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować. W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania grobem, o każdej zmianie takiej osoby winien być powiadomiony zarządca cmentarza.
 6. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.
 7. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w biurze parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się danym grobem i uiszczenia stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.
 8. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór firmy pogrzebowej.
 9. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.
 10. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt.
 11. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez ks. proboszcza.
 12. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.
 13. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.
 14. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez zarządcę cmentarza.
 15. Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza za korzystanie narzędzi, sprzętów lub urządzeń należących do parafii.
 16. Nie zezwala się, bez zgody zarządcy cmentarza, na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.
 17. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.
 18. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.
 19. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 20. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.